Snížení množství stočného může odběratel dle § 19, odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, požádat, pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 v rozdílu odběru v zimním a letním období odběru vody z kontrolního samoodečtu.

Bez stavu odečtu hlavního vodoměru, vyplněné zákazníkem nebude žádost akceptována.

  • Pokud žadatel splní tuto zákonnou podmínku týkající se množství, může si podat žádost o snížení množství stočného, která je dostupná na našich webových stránkách www.dsopodkovansko.cz
  • Žádost o odpočet je podávána odběratelem – vlastníkem připojené nemovitosti na předepsaném formuláři.
  • Pokud žadatel nepředloží řádně vyplněný  dokument v odpovídající kvalitě bude žádost považovaná za neplatnou
  • Odpočet se poskytuje vždy jednorázově, a to pouze na příslušný kalendářní rok na příslušný kalendářní rok, na který žadatel o odpočet žádal: žádost musí být podána nejdéle do 20. 11. roku, na který je žádost podávána,
  • Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv skutečnost uvedené žadatelem ověřit, přičemž žadatel poskytne dodavateli součinnost.
  • Odpočet je odběrateli poskytnut v přiznané výši formou odpočtu na stočném při řádné fakturaci.
  • Dodavatel si vyhrazuje právo upravit metodiku poskytování odpočtu na množství neodvedené veřejnou kanalizací. O této změně budete informováni.
  • Případě první žádosti je nutno doložit kopii výměry bazénu, která byla odběrateli poskytnuta montážní firmou v rámci předávacího protokolu či kupní smlouvy vztahující se k montáži či koupi tohoto bazénu, popř. i fotodokumentaci. Tento doklad bude uschován v naší evidenci, a tudíž ho již nebude nutno přikládat k následující žádosti v dalším kalendářním roce.